Wat doen we

CAR De Locomotief onderzoekt en stimuleert (voorschoolse) peuters, kleuters, kinderen en jongeren met ontwikkelingsmoeilijkheden zoals (een vermoeden van) ADHD, autisme, gedragsproblemen, leerstoornissen, motorische stoornissen, taalstoornissen, verstandelijke beperking, niet aangeboren hersenletsel (NAH) en cerebrale parese (CP). De kinderen ondervinden problemen in het dagelijks leven.

We  werken samen met de ouders en andere betrokkenen zoals de school, het Centrum voor Leerlingenbegeleiding, het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg,… om het kind zo goed mogelijk op weg te helpen.

Hoe ziet een onderzoek eruit

Het eerste gesprek

Nadat u met ons voor de eerste keer contact hebt opgenomen, nodigen we u uit voor een eerste gesprek bij de sociaal werker. We verkennen samen uw hulpvraag. Deze vraag staat centraal binnen het volledige onderzoeksproces.

Als uit dit gesprek blijkt dat uw kind in aanmerking komt voor onderzoek in ons centrum, komt uw kind meestal op een wachtlijst. We overleggen of uw kind tijdens de wachttijd eventueel door andere hulpverleners al kan worden begeleid.

De onderzoeken

Na het eerste gesprek en het doorlopen van de wachttijd nodigen we u uit voor een meer uitgebreid intakegesprek. We gaan dieper in op een aantal aspecten die bij het eerste gesprek reeds aan bod kwamen.
In het daaropvolgend logopedisch, psychologisch, ergotherapeutisch, medisch en kinesitherapeutisch onderzoek krijgen we zicht op de verschillende ontwikkelingsgebieden zoals taal, gedrag, emotieregulatie, schoolse vaardigheden, cognitie en motoriek.
Soms observeert een teamlid uw kind op school, thuis, of in het kinderdagverblijf.
Meestal geven we bijkomende vragenlijsten mee voor de ouders en de leerkrachten.

Zo proberen we het huidige functioneren van uw kind in zijn context zo goed mogelijk in beeld te brengen.

Na de onderzoeken

Na overleg in het onderzoeksteam bespreken we met u de onderzoeksresultaten. We geven u steeds een multidisciplinair verslag dat u zelf aan de school kan bezorgen. Met uw toelating sturen we dit verslag naar het CLB.

Indien uw kind niet in aanmerking komt voor begeleiding binnen ons centrum, zoeken we samen met u naar een geschikte externe hulpverlening.

Wat gebeurt er binnen therapie

We geloven dat elke persoon uniek is en stemmen therapie af op maat van uw kind

We bieden multidisciplinaire therapie aan, waarbij we de samenstelling en het aanbod van het team afstemmen op de hulpvragen. De ouders blijven bij de therapie betrokken door een therapiesessie mee te volgen, regelmatig gesprekken te hebben, via een heen-en-weer-schriftje,… Daarnaast overleggen we op regelmatige basis met de school en andere diensten met respect voor de privacy van het kind en de ouders. Het team evalueert regelmatig de behandeling en stuurt die waar nodig bij in overleg met alle betrokkenen.